Przetargi

 

Sprawnie przeprowadzone procesy przetargowe

 

Wspieramy naszych Klientów wiedzą i doświadczeniem oraz zapewniamy kompleksową opiekę podczas całego procesu przetargowego.

Kompleksowo obsługujemy proces wyboru oferentów. Przejmujemy całe spectrum działań: od koncepcji, przez opracowanie niezbędnych dokumentów przetargowych, po nadanie wagi poszczególnym kryteriom oraz wybór oferentów.

Zakres współpracy w tym polu rozpoczyna się uruchomienia procesu przetargowego. W jego skład wchodzi:

 • opracowanie materiałów,
 • przygotowanie zaproszeń do składania ofert,
 • zorganizowanie Komisji Przetargowej,
 • wybór trybu przetargu,
 • wybór formy przetargu,
 • wytypowanie firm, do których zostanie wysłane zaproszenie.

Kolejnym etapem jest uszczegółowienie wymogów, które powinny zostać spełnione przez oferentów. W zakres prac na tym etapie wlicza się:

 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, m.in.:
  • opracowanie wszystkich kryteriów,
  • opracowanie wykazu dokumentów potwierdzających wiarygodność oferenta,
  • przedstawienie kwestii dotyczących związania ofertą.

Następnie skupiamy się na stronie technicznej, która jest niezmiernie istotna. Analizujemy wówczas dostarczone przez firmy propozycje współpracy. Kolejne działania to:

 • przygotowanie wzoru umowy z oferentem,
 • analiza zapytań otrzymywanych od oferentów,
 • otwarcie ofert,
 • badanie ofert oraz wybór najkorzystniejszej z nich:
  • analiza wszystkich dostarczonych dokumentów,
  • przesłanie pytań uszczegóławiających do oferentów,
  • analiza otrzymanych odpowiedzi,
  • przedstawienie wniosków,
  • propozycja wyboru oferenta.

 Na tym jednak nasza współpraca się nie kończy. Chętnie wspomagamy naszego Klienta w dalszych, wynikających z naturalnego toku działaniach, takich jak:

 • udział w negocjacjach z poszczególnymi oferentami,
 • wybór oferenta,
 • współpraca ze zleceniodawcą w trakcie realizacji projektu.

  Negocjacje

Dzięki współpracy z nami mają Państwo pewność, że realizowany przetarg wyłoni najlepszego wykonawcę, który wykona powierzone mu zadanie na najkorzystniejszych możliwych warunkach oraz w najbardziej optymalnym czasie, zapisanym w umowie. Gwarantujemy to dzięki określonym przez nas miernikom. Z naszego doświadczenia bowiem jasno wynika, że to właśnie one wyznaczają sukces procesu przetargowego. Sprawia to, że w istocie są nawet ważniejsze od ceny, którą proponuje oferent. Przez pryzmat parametrów najpełniej można zweryfikować potencjał przyszłego partnera, jego możliwości realizacji powierzonego mu zadania, kapitału zabezpieczającego realizowane przedsięwzięcie, itp.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przykładowi Nasi Klienci
© 2017 Usługi Doradcze Smart Solutions All rights reserved